پروژه های سینمایی

شرکت رنتینال در پروزه های متعدد سینماییوسریال خانگی شرکت داشته از قبیل سریال عاشقانه  ورقص روی شیشه وخواب بیدار و شهر زاد و سینمای زاپاس وبادیگارد  و ….
و اماده همکاری و عقد قرارداد  با پروزه  های دیگر میباشد